Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Aplikacja "Ratunek"

Mazurskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
z siedzibą w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 14 A
11-500 Giżycko
Port EKOMARINA
tel: +48 87 427 38 72

NUMER KONTA

Bank Pekao SA
44 1240 5787 1111 0000 5757 3942

Biuro MOPR email

Centrum Koordynacji
Ratownictwa Wodnego
w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 14 A
Port EKOMARINA
tel: +48 87 428 23 00

CKRW - MOPR Giżycko email

Zabezpieczenia Ratownicze

MOPR - zabezpieczenia email


tel. kom: 601 760 099

Przedłużanie ważności legitymacji MOPR

MOPR - legitymacje email


Komisja Rewizyjna MOPR

MOPR - komisja rewizyjna emailPLUS - partner technologiczny MOPR


 

STATUT
MAZURSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO


ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dalej MOPR działa na mocy ustawy prawo
o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie, ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych i innych przepisów prawa powszechnego dotyczących ratownictwa wodnego oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§2

MOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem kultury fizycznej, działającym na podstawie zgody udzielonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który równocześnie jest Organem Nadzorującym działalność MOPR.

§3

Siedzibą MOPR jest miasto Giżycko w województwie Warmińsko – mazurskim, zaś jego terenem działania jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności obszar Wielkich Jezior Mazurskich.

§4

MOPR posiada osobowość prawną.

§5

1. MOPR opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§6

1. MOPR może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.
2. MOPR prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
   a.      Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 92.91.Z
   b.      Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli –                         PKD 45.20 Z
   c.      Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD                         47.71 Z
   d.      Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona                                             w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.72 Z
   e.      Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – PKD                           49.39 Z
   f.       Transport drogowy towarów – PKD 49.41 Z
   g.      Transport wodny śródlądowy towarów – PKD 50.40 Z
   h.      Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania –                               PKD55.20.Z  
   i.       Pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pola                                 namiotowe – PKD 55.30.Z
   j.       Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A
   k.      Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych –                         PKD 85.51.Z
   l.       Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu – PKD 85.53.Z
   m.     Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD                           85.59.B
   n.      Działalność pogotowia ratunkowego – 86.90.B
   o.      Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana                     – PKD 94.99.Z
   p.      działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z
   q.      badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z

3. Dochód z działalności gospodarczej MOPR przeznacza na realizację celów statutowych i nie może być on przeznaczony do podziału między członków, także wówczas gdy są jego pracownikami.

§7

MOPR może prowadzić działalność poprzez Stacje Ratownicze, będące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi MOPR.

§8

MOPR może używać sztandaru, odznak i pieczęci oraz ubiorów na zasadach określonych w przepisach szczególnych.PLUS - partnet technologiczny MOPR

Partner technologiczny MOPR

PZU - partnet MOPR

Sponsor MOPR

Czy wiesz że?

Gdyby ustawić nasze łodzie jedna za drugą ich długość wyniosłaby – 101,3 m

Galeria

Media-Galeria MOPR

Video

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Partner MOPR

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko - Mazurskiego

MSWiA współfinansuje działania MOPR Wojewoda Warmińsko-Mazurski wspólfinansuje działania ratownicze MOPR Parker Poland

Działania ratownicze MOPR są realizowane
za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Działania ratownicze MOPR są współfinansowane
przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Nasz sprzęt
Twoje bezpieczeństwo