Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Aplikacja "Ratunek"

Mazurskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
z siedzibą w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 14 A
11-500 Giżycko
Port EKOMARINA
tel: +48 87 427 38 72

NUMER KONTA

Bank Pekao SA
44 1240 5787 1111 0000 5757 3942

Biuro MOPR email

Centrum Koordynacji
Ratownictwa Wodnego
w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 14 A
Port EKOMARINA
tel: +48 87 428 23 00

CKRW - MOPR Giżycko email

Zabezpieczenia Ratownicze

MOPR - zabezpieczenia email


tel. kom: 601 760 099

Przedłużanie ważności legitymacji MOPR

MOPR - legitymacje email


Komisja Rewizyjna MOPR

MOPR - komisja rewizyjna emailPLUS - partner technologiczny MOPR


ROZDZIAŁ II - CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 
§9
 
Celem działalności MOPR jest:
- organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi,
- organizowanie pomocy osobom, które narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych,
- prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych.
§10
 
MOPR realizuje swoje cele w szczególność poprzez:
1. Organizowanie wodnej specjalistycznej służby ratowniczej oraz gaszenia pożarów obiektów pływających.
2. Kierowanie, koordynowanie i bezpośrednie prowadzenie działań ratowniczych w ramach ratownictwa wodnego.
3. Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych i ochrony środowiska wodnego.
4. Prowadzenie dokumentacji działań ratowniczych, oraz rejestru działań ratowniczych.
5. Ujawnianie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych i przekazywanie informacji o tych zagrożeniach właściwej radzie gminy.
6. Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami do obowiązków, których należy zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na obszarach wodnych oraz ochrona środowiska wodnego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
7. Udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach.
8. Występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą.
9. Wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego.
10. Wykonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również
o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń.
11. Nadawanie stopni ratowniczych, wydawanie dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia oraz określenia uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych,
w zależności od posiadanych kwalifikacji.
12. Prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych.
13. Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania.
14. Egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania.
15. Opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym.
16. Krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków.
17. Popularyzowanie celów statutowych.
18. Wymianę doświadczeń i współpraca z pokrewnymi organizacjami.
19. Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
20. Świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego.
21. Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty i wychowania, kultury fizycznej
i sportu.


PLUS - partnet technologiczny MOPR

Partner technologiczny MOPR

PZU - partnet MOPR

Sponsor MOPR

Czy wiesz że?

Wszystkie nasze łodzie są na bieżąco monitorowane, aby w każdej chwili w jak najkrótszym czasie mogły nieść pomoc.

Galeria

Media-Galeria MOPR

Video

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Partner MOPR

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko - Mazurskiego

MSWiA współfinansuje działania MOPR Wojewoda Warmińsko-Mazurski wspólfinansuje działania ratownicze MOPR Parker Poland

Działania ratownicze MOPR są realizowane
za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Działania ratownicze MOPR są współfinansowane
przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Nasz sprzęt
Twoje bezpieczeństwo