Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Aplikacja "Ratunek"

Mazurskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
z siedzibą w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 14 A
11-500 Giżycko
Port EKOMARINA
tel: +48 87 427 38 72

NUMER KONTA

Bank Pekao SA
44 1240 5787 1111 0000 5757 3942

Biuro MOPR email

Centrum Koordynacji
Ratownictwa Wodnego
w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 14 A
Port EKOMARINA
tel: +48 87 428 23 00

CKRW - MOPR Giżycko email

Zabezpieczenia Ratownicze

MOPR - zabezpieczenia email


tel. kom: 601 760 099

Przedłużanie ważności legitymacji MOPR

MOPR - legitymacje email


Komisja Rewizyjna MOPR

MOPR - komisja rewizyjna emailPLUS - partner technologiczny MOPR


ROZDZIAŁ III - CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 
§11

Członkami MOPR mogą być osoby fizyczne. Osoby prawne mogą być członkami MOPR
w przypadkach wskazanych w statucie.
§12

Członkowie MOPR dzielą się na członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§13
 
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, identyfikująca się ze statutowymi celami MOPR, która złożyła pisemną deklarację i została przyjęta przez Prezydium Zarządu.
2. Członkiem zwyczajnym może być również osoba małoletnia, po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
 
§14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która zadeklarowała pomoc na rzecz MOPR, złożyła pisemną deklarację została przyjęta przez Prezydium Zarządu.
2. Osoba prawna działa w MOPR przez swojego przedstawiciela.

§15
 
1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój MOPR lub
w inny szczególny sposób zasłużyła się dla ratownictwa wodnego.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walny Zjazd MOPR na wniosek Zarządu.
3. Prezesem honorowym może być osoba po zakończeniu wielokrotnego pełnienia funkcji Prezesa, która szczególnie zasłużyła się dla MOPR.

§16

Członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi należą do właściwej Stacji Ratowniczej.

§17
 
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybranym do władz MOPR;
2) uczestniczyć w zebraniach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach MOPR;
3) korzystać ze środków pomocy MOPR;
4) nosić odznaki organizacyjne;
5) zaskarżać uchwały i orzeczenia władz MOPR;
6) zgłaszać opinie, wnioski, postulaty do władz MOPR.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu MOPR większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do MOPR bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zjeździe oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz MOPR.

§18
 

Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) uczestniczenia w pracach MOPR oraz propagowania jego celów i programu,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz MOPR,
3) opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w MOPR.

§19
 
1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 17 p. 2) – 6), tj. prawa za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego .
2. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów.
3. Członek honorowy jest uprawniony do udziału w Walnym Zjeździe z głosem doradczym oraz obowiązany do propagowania celów i programu MOPR.

§20
 
1. Członkostwo w MOPR ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do MOPR zgłaszanej na piśmie,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek w okresie dłuższym niż 24 miesiące,
4) wykluczenia na mocy uchwały Zarządu, w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów, działania na szkodę MOPR lub pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
5) rozwiązania MOPR.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3-5 Prezydium Zarządu zobowiązane jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę i wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz terminu złożenia odwołania. Uchwały i orzeczenia w sprawach określonych w ust. 1 pkt 3-4 mogą być zaskarżane w terminie 30 dni od daty ich doręczenia; organem odwoławczym od uchwał, o których mowa w niniejszym ustępie jest Walny Zjazd.
3. Ponowne przyjęcie do MOPR osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające z ust. 1 pkt. 3 następuje na podstawie uchwały Prezydium Zarządu.
PLUS - partnet technologiczny MOPR

Partner technologiczny MOPR

PZU - partnet MOPR

Sponsor MOPR

Czy wiesz że?

Wszystkie nasze łodzie są na bieżąco monitorowane, aby w każdej chwili w jak najkrótszym czasie mogły nieść pomoc.

Galeria

Media-Galeria MOPR

Video

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Partner MOPR

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko - Mazurskiego

MSWiA współfinansuje działania MOPR Wojewoda Warmińsko-Mazurski wspólfinansuje działania ratownicze MOPR Parker Poland

Działania ratownicze MOPR są realizowane
za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Działania ratownicze MOPR są współfinansowane
przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Nasz sprzęt
Twoje bezpieczeństwo