Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Aplikacja "Ratunek"

Mazurskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
z siedzibą w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 14 A
11-500 Giżycko
Port EKOMARINA
tel: +48 87 427 38 72

NUMER KONTA

Bank Pekao SA
44 1240 5787 1111 0000 5757 3942

Biuro MOPR email

Centrum Koordynacji
Ratownictwa Wodnego
w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 14 A
Port EKOMARINA
tel: +48 87 428 23 00

CKRW - MOPR Giżycko email

Zabezpieczenia Ratownicze

MOPR - zabezpieczenia email


tel. kom: 601 760 099

Przedłużanie ważności legitymacji MOPR

MOPR - legitymacje email


Komisja Rewizyjna MOPR

MOPR - komisja rewizyjna emailPLUS - partner technologiczny MOPR


ROZDZIAŁ V - STACJE RATOWNICZE MOPR

 
§38

1. Stacje Ratownicze są podstawowymi jednostkami MOPR.
2. Stacja Ratownicza składa się z co najmniej 5 członków.
3. Stacje Ratownicze podlegają bezpośrednio Zarządowi.
4. Powołanie Stacji Ratowniczej odbywa się na podstawie złożonej deklaracji jej członków do Zarządu.
5. Kierownik Stacji Ratowniczej powoływany jest przez Zarząd, stosownie do postanowień § 24 ust. 2 statutu w głosowaniu bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych.
6. Członkowie zwyczajni maja prawo przedstawić Zarządowi kandydaturę na kierownika Stacji Ratowniczej.
 
§39
 
Do zadań Stacji Ratowniczych MOPR należy :
1) Realizowanie celów statutowych w rejonie działania.
2) Udzielanie pomocy na wodzie, w szczególności prowadzenie działań ratowniczych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3) Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami.
4) Prowadzenie działań profilaktycznych na akwenach znajdujących się w rejonie działania.
5) Organizowanie szkolenia podstawowego i doskonalenie umiejętności ratowniczych członków.
6) Podnoszenie kwalifikacji ratowniczych oraz uzyskiwanie uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym.
7) Organizowanie i strzeżenie kąpielisk.
8) Wykorzystywanie przydzielonego sprzętu ratowniczego zgodnie z przeznaczeniem oraz jego właściwa konserwacja i przechowywanie.
9) Organizowanie egzaminów na kartę pływacką oraz wydawanie dokumentów i odznak potwierdzających umiejętności pływania.
PLUS - partnet technologiczny MOPR

Partner technologiczny MOPR

PZU - partnet MOPR

Sponsor MOPR

Czy wiesz że?

W 2020 roku Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe obchodziło 20 urodziny.
Więcej

Galeria

Media-Galeria MOPR

Video

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Partner MOPR

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko - Mazurskiego

MSWiA współfinansuje działania MOPR Wojewoda Warmińsko-Mazurski wspólfinansuje działania ratownicze MOPR Parker Poland

Działania ratownicze MOPR są realizowane
za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Działania ratownicze MOPR są współfinansowane
przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Nasz sprzęt
Twoje bezpieczeństwo