Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Aplikacja "Ratunek"

Mazurskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
z siedzibą w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 14 A
11-500 Giżycko
Port EKOMARINA
tel: +48 87 427 38 72

NUMER KONTA

Bank Pekao SA
44 1240 5787 1111 0000 5757 3942

Biuro MOPR email

Centrum Koordynacji
Ratownictwa Wodnego
w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 14 A
Port EKOMARINA
tel: +48 87 428 23 00

CKRW - MOPR Giżycko email

Zabezpieczenia Ratownicze

MOPR - zabezpieczenia email


tel. kom: 601 760 099

Przedłużanie ważności legitymacji MOPR

MOPR - legitymacje email


Komisja Rewizyjna MOPR

MOPR - komisja rewizyjna emailPLUS - partner technologiczny MOPR


Ogłoszenie o zamówieniu numer 1/PN/2007

MAZURSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
ul. Nadbrzeżna 15
11-500 GIŻYCKO

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOSTAWĘ ŁODZI RATOWNICZEJ HYBRYDOWEJ

Rodzaj Zamówienia: Dostawa
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.mazurskiewopr.pl
Przedmiot zamówienia : Dostawa łodzi ratowniczej hybrydowej z wyposażeniem

CPV : 35113420-9 Statki ratownicze
33211400-6 Echosondy
33211500-7 Aparatura radarowa
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od daty podpisania umowy
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki opisane w art. 22 ust 1, oraz nie wykluczeni na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych to jest:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

Do potwierdzenia :
aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Z treści dokumentu rejestrowego ma wynikać , że Wykonawca świadczy
dostawy (sprzedaż) łodzi ratowniczych.
Oświadczeniem w załączniku nr 2 do Specyfikacji.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

Do potwierdzenia :
Wykazem wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed datą wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw łodzi ratowniczych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością łodzi stanowiącej przedmiot zamówienia z wyszczególnieniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały zrealizowane należycie.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali co najmniej jedną dostawę łodzi ratowniczej o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN .
Oświadczeniem w załączniku nr 2 do Specyfikacji.
3. Znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

Do potwierdzenia :
- Oświadczeniem w załączniku nr 2 do Specyfikacji.
4.Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy.

Do potwierdzenia :
Oświadczeniem w załączniku nr 2 do Specyfikacji.
Zamawiający żąda wniesienia wadium.
Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 złotych słownie złotych pięć tysięcy złotych.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem :
1. Ocena cenowa oferty - 95 %
2. Serwis i gwarancja - 5 %

Wykonawcy mogą pobrać formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze strony internetowej www.mazurskiewopr.pl , osobiście w siedzibie Zamawiającego, ul. Nadbrzeżna 15, 11-500 Giżycko, lub otrzymać drogą pocztową po przesłaniu wniosku o jej wydanie.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
p. Paweł CZUBIŃSKI
tel. 0-87 428 23 00

Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego w terminie do 21.10.2007 roku, godzina 09.00

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego godzina 10.00
Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 30,00 zł.
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Data opublikowania ogłoszenia: 11.10.2007r.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Pobierz plik


PLUS - partnet technologiczny MOPR

Partner technologiczny MOPR

PZU - partnet MOPR

Sponsor MOPR

Czy wiesz że?

W 2020 roku Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe obchodziło 20 urodziny.
Więcej

Galeria

Media-Galeria MOPR

Video

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Partner MOPR

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko - Mazurskiego

MSWiA współfinansuje działania MOPR Wojewoda Warmińsko-Mazurski wspólfinansuje działania ratownicze MOPR Parker Poland

Działania ratownicze MOPR są realizowane
za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Działania ratownicze MOPR są współfinansowane
przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Nasz sprzęt
Twoje bezpieczeństwo